MR reglement

WELKOM BIJ DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

Voor elke school staat de kwaliteit van het onderwijs voorop en voor de Amaliaschool is dat niet anders. Iedereen die bij de school betrokken is, directie, teamleden én ouders, wil goed onderwijs in een veilige school. De Medezeggenschapsraad draagt hieraan bij.

De Medezeggenschapsraad (MR)
In de Medezeggenschapsraad (MR) overleggen vertegenwoordigers van de drie betrokken partijen met elkaar over alle aspecten van het onderwijs. Zowel ouders als leerkrachten hebben zo invloed op het beleid van de school. De ideeën van ouders over goed onderwijs hoeven niet altijd overeen te komen met die van de leerkrachten en/of de directie. Daarom is het goed dat de MR namens ouders en leerkrachten tot eenduidige standpunten komt en die bespreekt met de directie. Zo is het beleid van de school een zaak van ons allemaal.

Wat doet de MR binnen de school?
De directeur die namens het bestuur handelt, heeft (volgens de wet medezeggenschap scholen) voor een aantal zaken instemming van de MR nodig. Voor andere zaken heeft de MR de bevoegdheid om advies te geven. Dit is vastgelegd in het zogenaamde medezeggenschapsreglement. In de praktijk betekent dit dat de MR over veel verschillende aspecten van de school meedenkt en haar standpunten met de directie bespreekt. Belangrijke onderwerpen in de MR zijn onder meer:

•de vormgeving van het onderwijs: hoe stimuleer je kinderen om hun talenten te ontwikkelen, hoe schep je een veilige omgeving om te leren en fouten te mogen maken? Maar ook: hoe help je kinderen om prettig met elkaar om te gaan, wat doe je aan pesten, hoe dragen we onze identiteit uit?

•de omgeving van het onderwijs: is het schoolplein een leuke en veilige speelplek, wordt de school voldoende  schoongemaakt, is de school voor leerlingen en leerkrachten een veilige plek (luchtkwaliteit, brandveiligheid), worden er ontruimingsoefeningen gedaan?

De directie maakt voor verschillende delen van het beleid een plan, bijvoorbeeld: het school(ondernemings)plan (beleid over het onderwijs), het nascholingsplan (beleid over de scholing van de leerkrachten), het ICT-beleidsplan (beleid over het inzetten van computers), het formatieplan (hoe wordt de formatie ingezet: hoeveel groepen hebben we volgend jaar). Al deze plannen worden in de MR besproken. De MR legt vervolgens haar vragen en opmerkingen voor aan de directie en geeft al dan niet een positief advies  of verleent haar instemming (of niet).

Andersom kan de directie de MR vragen over bepaalde kwesties mee te denken, bijvoorbeeld over de groei van de school: welke groepsgrootte is nog werkbaar?

Bovenschoolse zaken: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Primair Onderwijs
De Amaliaschool is onderdeel van Unicoz-onderwijsgroep. Een groep van 11 protestants-christelijke, 11 katholieke en 1 interconfessionele basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en een school voor voortgezet onderwijs binnen Zoetermeer

Sommige zaken worden voor alle Unicoz-scholen op dezelfde manier geregeld, zoals bijvoorbeeld het personeelsbeleid, het meerjarenfinancieel beleid, het bestuursformatieplan, algemene regelingen over identiteit, integriteit en sociale media, of zaken met verstrekkende gevolgen zoals een scholenfusie. Voor die zaken is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR vertegenwoordigt de scholen voor primair onderwijs  op bovenschools niveau (Unicoz-niveau) als het onderwerpen betreft die de meerderheid van de scholen aangaan. Gesprekspartner voor de GMR is het bestuur die dit heeft gemandateerd aan de  algemene directie. Meer informatie over de GMR vindt u op de website van de GMR-Unicoz: www.nldata.nl/gmrunicoz.

Bent u geïnteresseerd in het GMR-werk en wilt u er wel eens meer van horen?  Neem dan contact op met de voorzitter van de GMR: Jaap van den Akker, 079 3317133, jvandenakker@casema.nl.

Wie zitten in de MR?
De MR is samengesteld uit minimaal drie teamleden en drie ouderleden (onderaan de pagina stellen zij zich persoonlijk voor):

– Bouke van der Heiden (ouder), voorzitter
– Stephanie van Schilt (ouder), lid
– Robert Lusing (ouder), lid
– Tineke den Boer (team), lid
– Maaike Luining (team), lid
– Michelle in den Bosch (team), lid

Als een ouder-lid de MR verlaat, worden ouders opgeroepen zich kandidaat te stellen voor het opvullen van de vacature. Mochten zich meer kandidaten melden, dan worden er verkiezingen gehouden. De zittingstermijn van MR-leden is drie jaar. Ze zijn daarna één keer herkiesbaar.

Hoe en wanneer doet u een beroep op de MR?
Als ouder of personeelslid kunt u (schriftelijk) contact opnemen met een lid van de MR over zaken die de school aangaan. Het gaat hierbij om zaken die belangrijk zijn voor de gehele school, voor meerdere leerlingen of om zaken die op langere termijn spelen.
De MR is niet de plek om individuele kwesties of klachten over personeelsleden te bespreken. In dit geval bespreekt u de kwestie eerst met de leerkracht en daarna met de directie. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u de contactpersoon klachtenregeling van de school benaderen (naam) of contact opnemen met het bestuur van Unicoz (via directiesecretariaatpo@unicoz.nl of 079-3208830).

U kunt het beste contact opnemen met de voorzitter van de MR, Bouke van der Heiden . Of stuur een e-mail naar: mramaliaschool@gmail.com.

X